Die derde Afrikaanse Kerkbybel: Proses en praktyk van ’n direkte vertaling

The third Afrikaans church Bible: Processes and practices of a direct translation

  • Karen De Wet Universiteit van Johannesburg
Keywords: Afrikaanse Bybelvertaling, Bybelvertaling, Die Bybel (2020), Kerkbybel, Studiebybel, direkte vertaling, eksotiserende, vertaling, bronteksgeoriënteer, doeltaalgerig, vertaalopdrag, parateks, alteriteit, voetnote

Abstract

Die vertaalprojek van die derde Afrikaanse Kerkbybel, Die Bybel (2020), word in hierdie artikel in oënskou geneem. Die aanvang van die projek (die versoek om ’n vertaling, die werk van die loodskomitee) word beskryf en ook die uitgangspunte wat die vertaalpraktyk sou oriënteer (die vertaalopdrag, ’n direkte vertaling wat bronteksgeoriënteer en doeltaalgerig is). In hierdie verband word ooreenkomste en verskille beskou tussen die Afrikaanse Bybelvertalingsprojek en dié van die NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) wat in 2004 gepubliseer is, net toe die projek vir ’n direkte vertaling van die Bybel in Afrikaans ’n aanvang geneem het. Die basiese uitgangspunte wat die vertaalprojek gerig het, soos die ononderhandelbare strewe na ’n bronteksgeoriënteerde vertaling wat terselfdertyd doeltaalgerig is, word beskryf.

Ook die proses van die vertaalpraktyk word beskryf met verwysing na die organisering en werk van interdissiplinêre vertaalspanne (boekspanne), die verskillende fases deur die verloop van die projek, en ook die werk van die eindredaksies (die redaksionele komitees). Sowel die aard van die vertaling as die proses waarvolgens dit verloop het, het bygedra daartoe dat Die Bybel (2020) beskryf kan word as nie net uniek onder Afrikaanse Kerkbybels nie, maar ook as deel van die sogenaamde nuwe generasie Bybelvertalings. In die afdeling oor die unieke kenmerke van Die Bybel (2020) word dit toegelig met verwysing na interdissiplinêre boekspanne, interkerklike samewerking, vrouemedewerkers, intravertalers, die strewe na die skep van ’n vertaling wat as luisterteks slaag, en ook die gebruik van neweteks (inleidings, opskrifte, kruisverwysings, woordelysinskrywings, voetnote, kaarte en illustrasies). 

Die artikel sluit af met ’n aanduiding van die omvang van ’n projek van 15 jaar en die verwagting van die bekendstelling van Die Bybel (2020) in November 2020.

Author Biography

Karen De Wet, Universiteit van Johannesburg

Vakgroep Afrikaans, Departement Tale, Kultuurstudie en Toegepaste Linguistiek, Universiteit van Johannesburg, Johannesburg, Suid-Afrika

Published
2020-12-14
Section
Navorsings- en Oorsigartikels