JHWH – Koning, Kryger (en Herder) in Sefanja 3:14-20

YHWH – King, Warrior (and Shepherd) in Zephaniah 3:14-20

  • S D Snyman Universiteit van die Vrystaat
Keywords: metafoor, literêre opbou, chiasme, koning, kryger, herder, Godsbeskouings, heilsprofesie, teologiese interpretasie, prediking

Abstract

Die probleem wat aan die orde gestel word, is die vraag na die teologiese seggingskrag van Sefanja 3:14-20. Om die vraagstelling te beantwoord word daar gefokus op die metafore waarmee JHWH beskryf word. In verse 14-17 word die metafore van koning en kryger in terme van JHWH gebruik, terwyl verse 18-20 die herder- metafoor suggereer. Metafore word gebruik binne ʼn literêre konteks en daarom word daar aandag gegee aan die literêre opbou van die teks of perikoop. Noodsaaklikerwys word die teks dan ook binne ʼn historiese raamwerk geplaas om verder lig te werp op die betekenis van die teks. Hierdie proses stel die eksegeet in staat om ʼn teologiese interpretasie van die teks te konstrueer. Die literêre opbou van die gedeelte toon die prominente voorkoms van chiasme as literêre tegniek aan. Die perikoop word beskou as ʼn slottoevoeging tot die boek Sefanja. Dit is waarskynlik tydens die Babiloniese ballingskap bygevoeg. Die koning-metafoor dui op JHWH as die Een wat die magteloses onder die volk se regte handhaaf, die kinders van behoeftiges verlos en onderdrukkers verpletter. Met JHWH as kryger word JHWH geteken as die teenwoordige God wat veral reddend optree ten behoewe van die volk. Die herder-metafoor kommunikeer die idee van JHWH as die Een wat versorgend, bewarend, voedend, beskermend teenoor sy volk optree wat kwesbaar, afhanklik en van hulp afhanklik is. Ten slotte word riglyne vir die prediking van die gedeelte voorgestel.

Author Biography

S D Snyman, Universiteit van die Vrystaat

Departement Ou en Nuwe Testamentiese Studies, Fakulteit Teologie en Religie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika

Published
2023-09-16
Section
Navorsings- en Oorsigartikels