Die waarde van persoonlike vertelling in Afrikaans Huistaal in die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring

The value of personal storytelling in Afrikaans Home Language in the National Curriculum and Assessment Policy Statement

  • Corné Van der Vyver Noordwes-Universiteit
Keywords: Afrikaans Huistaal, dokumentontleding, Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV), lewensverhale, literatuurontleding, McAdams se lewensverhaalteorie, outobiografiese stories, persoonlike vertellings, rol van storievertelling, storievertelling, storievertelvaardighede

Abstract

Storievertelling word wêreldwyd aangewend om individue op ’n informele wyse te onderrig. Persoonlike vertellings of lewensverhale is ’n onderafdeling van storievertelling as groter fenomeen en hierdie persoonlike lewensverhale kan suksesvol as onderrigstrategie ingespan word. In hierdie verband het McAdams (2001:101) bevind dat lewensverhale veral belangrik is as uitdrukking van die individu se identiteit en hom of haar sodoende help om sin te maak van persoonlike ervarings. Storievertelling is dus ’n uitdrukking van identiteit, want om die storie van ’n mens se lewe te vertel, help jou om sin te maak van jou ervarings en kweek ’n gevoel van self, oftewel “wie ek is”.

Dit is gevolglik baie belangrik dat leerders van ’n vroeë ouderdom af blootgestel word aan en opleiding ontvang in lewensverhaalvertellings. Hierdie blootstelling lei daartoe dat leerders geleidelik daaraan gewoond gemaak word om as ’t ware die storie van hul lewe aan ander te vertel. Op hierdie manier verseker blootstelling aan die deel van persoonllike lewensverhale dat individuele leerlinge nie geïntimideer sal voel deur dergelike aktiwiteite wanneer hulle die ouderdom bereik waar die stories van hul persoonlike belewenisse met vertroue vertel kan word nie. Daar is daarom veral gekyk na die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) om vas te stel of daar in die KABV voldoende ruimte geskep is om leerders vanaf ’n vroeë ouderdom bloot te stel aan lewensverhale. Daar is ook ondersoek ingestel of hierdie blootstelling en opleiding in die vertel van lewensverhale toeneem totdat leerders in vroeë adolessensie spontaan en met selfvertroue hulle persoonlike stories aan ander kan vertel.

Author Biography

Corné Van der Vyver, Noordwes-Universiteit

Fakulteit Opvoedkunde, Skool vir Taalonderwys, Lektor in Afrikaans vir Onderwys, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika

Published
2021-09-08
Section
Navorsings- en Oorsigartikels