Dagloners: ʼn Gevallestudie van die kwesbaarheid van die maatskaplike bestel en samehorigheid in Suid-Afrika se informele ekonomie

Day labourers: A case study of the vulnerability of the social fabric and cohesion in South Africa’s informal economy

  • Editorial Office
  • Rinie Schenck Universiteit van Wes-Kaapland
  • Derick Blaauw Noordwes-Universiteit
Keywords: Dagloners, informele ekonomie, maatskaplike bestel, maatskaplike samehorigheid, werkloosheid, armoede, informele indiensname, immigrante, oorlewing, kwesbaarheid, voedselonsekerheid

Abstract

Dagloners is werklose mense, meestal mans, wat ’n poging aanwend om ’n inkomste te verdien deur hul arbeid en vaardighede in ʼn arbeidsmark langs die pad of by ʼn kruising te verkoop. Die groeiende aantal dagloners wat ʼn lewe uit informele indiensname maak, is ʼn duidelike teken dat Suid-Afrika nie die werkloses in die arbeidsmark kan absorbeer nie – veral nie die laag- en ongeskoolde arbeiders nie. Om in die informele ekonomie te oorleef en ʼn bestaan te maak, impliseer ʼn onsekere inkomste en bestaan. Hierdie nasionale studie is in twee fases uitgevoer. Tydens ʼn verkenningsfase het die outeurs ʼn landwye verkenning in 2005 en 2006 onderneem. Dit het ʼn geskatte aantal dagloners in Suid-Afrika van tussen 45 000 en 50 000 opgelewer. Die tweede fase van die studie het bestaan uit die ontwerp van die vraelys, die opstel van die steekproef vir die gevallestudie asook die uiteindelike veldwerk. Die steekproef is saamgestel proporsioneel tot die  antal dagloners wat in die geïdentifiseerde stede en dorpe aanwesig was tydens die eerste fase van die projek. Die outeurs het van bondelsteekproefneming en sneeubalsteekproefneming gebruik gemaak om te verseker dat die dagloners in stedelike en landelike gebiede nie onder- of oorverteenwoordig word nie. Die opleiding van die veldwerkers het deeglike aandag geniet en die veldwerk self het van Februarie 2007 tot November 2008 geduur, waartydens 3 830 onderhoude gevoer is.  Alle etiese oorwegings het ook deeglike aandag ten tye van die navorsing geniet. Die doel van die artikel is om die sosio-ekonomiese profiel van dagloners in Suid-Afrika te beskryf as ’n gevallestudie wat illustreer watter druk op die maatskaplike samehorigheid van die gesinne en gemeenskappe in die informele ekonomie geplaas word. Daar word in besonder aandag gegee aan die sosio-ekonomiese omstandighede van die dagloners en die beleids- en institusionele maatreëls wat ingestel moet word om ondersteuning aan die dagloners te kan bied, sodat samehorigheid bevorder kan word en nie bedreig word, soos tans die geval is nie.

Author Biographies

Rinie Schenck, Universiteit van Wes-Kaapland

Departement Maatskaplike Werk
Universiteit van Wes-Kaapland

Derick Blaauw, Noordwes-Universiteit

Skool vir Ekonomiese Wetenskappe
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom

Published
2018-06-09
Section
Navorsings- en Oorsigartikels