“Wie is dan blind?” Beliggaamde ruimte in lokatiewe narratiewe deur persone met siggestremdheid

“So, who is blind?” Embodied space in locative narratives by people with visual impairment

  • Franci Greyling Noordwes-Universiteit
Keywords: lokatiewe narratiewe, lokatiewe literatuur, mobiele stories, siggestremdheid, beliggaamde ruimte, beliggaming, ingeplaastheid, ingeplaaste skryfaksie, lewenstories, lewensverhale, persoonlike narratiewe, narratiewe identiteit, multisensoriese waarneming, gemeenskap, plekskepping, ekosomatiese benadering

Abstract

Die artikel behels ’n ondersoek na die beliggaamde ruimte in lokatiewe narratiewe deur persone met siggestremdheid. Die Pionierstorieversameling wat op die skoolterrein van ’n skool vir leerders met siggestremdheid geïnstalleer is, bestaan uit verhale, vertellings en gedigte deur leerders en oudleerders van die betrokke skool. In hierdie artikel word ondersoek hoe die Pionierstories as lokatiewe narratiewe moontlik insig sou kon bied in die plekervaring van die skrywers, asook sou kon bydra tot lesers se verdiepte ervaring van die plek en tot die sigbaarmaking (bewuswording) van stories, liggame en gemeenskappe. Om die Pionierstories binne dié konteks te verstaan, word ’n raamwerk saamgestel waarin die konsepte van beliggaamde ruimte en ingeplaastheid bespreek word, soos dit verband hou met die multisensoriese aard van waarneming, die ingeplaaste skryfaksie, met narratiewe van persoonlike ervaring en die ekosomatiese benadering tot gestremdheid; asook met die beliggaamde ervaring van die ingeplaaste leser-deelnemer. Vier verhale uit die versameling word aan die hand van sodanige raamwerk bespreek. Die geïntegreerde uitbeelding van die konkrete én abstrakte aspekte van plek in die Pionierstories, demonstreer die verweefde dimensies wat die ervaring van plek bepaal, die sentrale rol en agentskapfunksies van die ingeplaaste skrywer in plekskepping, asook die konkreetheid van die ervaring deur die leser-deelnemer in die betrokke lokatiewe installasie soos dit tot die verhoogde sigbaarheid van die stories, liggame en die gemeenskap bydra.

Author Biography

Franci Greyling, Noordwes-Universiteit

Skryfkuns, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika

Published
2020-12-15
Section
Navorsings- en Oorsigartikels