Vader van holisme: Was Jan Smuts ’n intellektueel?

Father of holism: Was Jan Smuts an intellectual?

  • Editorial Office
  • Kobus Du Pisane Noordwes-Universiteit
Keywords: J.C. Smuts, intellektueel, holisme, evolusie, Holism and evolution, wetenskaplike diskoerse, idealisme, materialisme, reduksionisme, wetenskapsparadigmas, materie en lewe, Arthur Tansley, Fredric Clements, teleologie, ekologie, rassebeskouings, sisteemwetenskappe, sisteemteorie

Abstract

Jan Smuts was uiters intelligent, ’n wetenskaplike in eie reg, ’n beskermheer van die wetenskappe en ’n bydraer tot wetenskaplike literatuur en diskoerse. Kwalifiseer hy deur sy intellektuele bydraes om as ’n intellektueel geklassifiseer te word? Sy aanspraak op die status van intellektueel sentreer om die konsep van holisme, wat hy oor dekades ontwikkel het en wat in <i>Holism and evolution</i> (1926) uiteengesit is. In hierdie boek het hy in ’n sintese van die bestaande kennis van sy tyd holisme voorgehou as die kreatiewe en koördinerende beginsel in die heelal, wat materie, lewe en gees saamvoeg. Hy het teleologies argumenteer dat evolusie ’n proses is wat al meer komplekse gehele tot stand bring en dat die natuur in die rigting van voortdurende verbetering beweeg. Smuts se konsep het positiewe openbare en wetenskaplike kommentaar uitgelok, maar hom ook betrek in ’n dispuut met Arthur Tansley, waarin sy idealistiese beskouing teen Tansley se materialistiese benadering te staan gekom het. Dekades later, in die 1980’s, het holisme weer sterk op die voorgrond getree as teenvoeter vir reduksionisme. Dit het ’n sleutelkomponent van die sisteemteorie en -wetenskap geword, maar het ook prominent geword in diskoerse in verskillende soorte wetenskappe en in die werk van vooraanstaande wetenskaplikes in verskillende dissiplines. My gevolgtrekking is dat Smuts wel as ’n intellektueel kwalifiseer. Hierdie gevolgtrekking word eerstens gebaseer daarop dat Smuts se holisme die resultaat van oorspronklike denke was en intuïtief die weg aangedui het vir verdere ondersoek om die werklikheid te verklaar en te verstaan. Smuts het hiermee ’n konstruktiewe en steeds geldige bydrae tot die wetenskaplike paradigmaskuif in die twintigste eeu gelewer. Tweedens het holisme ’n beduidende impak op die samelewing gemaak, beide in Smuts se eie tyd en later. As intellektueel was en bly Smuts ’n belangrike rolspeler in openbare diskoerse.

Author Biography

Kobus Du Pisane, Noordwes-Universiteit

Vakgroep Geskiedenis
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom

Published
2018-06-09
Section
Navorsings- en Oorsigartikels